Teresa Estruch

22 de febrer 2006

Els pilars del benestar

L’estat del benestar es sosté amb 4 pilars, 3 de molt forts consolidats per anteriors governs socialistes: l’educació, la sanitat i les pensions. Ara ens toca construir el quart pilar amb la nova llei de serveis socials.
L’actual sistema de serveis socials es pot qualificar “d’assistencialista” en el sentit que, davant la insuficiència d’equipaments i serveis, per accedir-hi cal demostrar la manca de recursos suficients.
Aquest sistema deixa a fora moltes persones. Es tracta, per tant, d’anar cap a un sistema universal, “per a tothom” que tingui una determinada necessitat, amb independència de la seva situació econòmica i del caràcter gratuït de la prestació En definitiva, que tothom pugui viure amb benestar i dignitat. El seu objectiu és facilitar la vida a les persones i millorar la qualitat de vida de les famílies.
Les situacions de dependència, per malaltia, discapacitat, malaltia mental o edat, genera situacions personals i familiars difícils. L’atenció d’aquestes persones històricament ha recaigut en les dones que han renunciat sovint a la seva vida professional o fins i tot personal. Amb el desplegament de la nova llei fins al 2015 augmenten els recursos, el personal i els serveis: atenció domiciliària, centres de dia, teleassistència i places de residència.
Les persones amb necessitat d’aquests serveis podran disposar d’un professional integral de referència, de la creació de la figura de l’assistent personal per a les persones adultes amb alta discapacitat física on la pròpia persona, amb finançament públic, contracta una persona per ajudar-la per a moltes activitats de la vida diària; i podran també disposar d’una finestreta única facilitant així l’accés a tots els serveis. En definitiva, fer moure els papers i no les persones.
Com deia al inici, aquesta Llei posa les bases del quart pilar del benestar, fent especial èmfasi en treballar. Per una banda, per disminuir les desigualtats socials a Catalunya i, per l’altra, per garantir una qualitat de vida digna per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
11/2/2006